featured Θέατρο Χορός

Όροι και προυποθέσεις επιχορηγήσεων από το ΥΠΠΟ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι όροι και οι προυποθέσεις των επιχορηγήσεων επαγγελματικών χορευτικών και θεατρικών σχημάτων για την περίοδο 2017-18. Οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟ αναφέρεται πως με γνώμονα ότι ο θεσμός των κρατικών επιχορηγήσεων θεάτρου έχει ως στόχους: Την ενίσχυση της ελληνικής θεατρικής δραστηριότητας και της ελληνικής κοινότητας του θεάτρου, την ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ των φορέων της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη στήριξη δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του θεάτρου και το φέρνουν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής ποιότητας, καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για τη θεατρική περίοδο 2017-18 ως εξής: 

 Α.  ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1.     Πρόταση επιχορήγησης μπορούν να υποβάλουν θεατρικά σχήματα που λειτουργούν  με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή του σωματείου και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα θεατρικά σχήματα θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο επαγγελματικές παραγωγές στο πρόσφατο παρελθόν.

2.     Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων σχημάτων για την υλοποίηση της θεατρικής παραγωγής το αίτημα υποβάλλεται από το βασικό φορέα υλοποίησης της δράσης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.

3.     Κάθε θεατρικό σχήμα μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ ένα αίτημα επιχορήγησης και για ΜΙΑ θεατρική παραγωγή.

4.     Σε περίπτωση συνεργασίας με φορέα του εξωτερικού το αίτημα υποβάλλεται από τον ελληνικό φορέα.

     Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η αξιολόγηση  όλων των προτάσεων θα γίνει από τη Επιτροπή Θεάτρου του ΥΠΠΟΑ.

2. Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Οι παραγωγές που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της καλλιτεχνικής περιόδου 2017-2018 (μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2018).

4. Οι θεατρικοί φορείς υπόκεινται σε έλεγχο συνέπειας από το ΥΠΠΟΑ ως προς την τήρηση της πρότασης που έχουν καταθέσει καθώς και σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, όπως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Η πρόταση επιχορήγησης  πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη  και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό.

6. Το επιχορηγούμενο σχήμα οφείλει να είναι συνεπές στις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε τρίτους (ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, μουσικούς, δραματολόγους, τεχνικούς, κλπ.). Η μη τήρηση του προγράμματος δραστηριότητας ή η αθέτηση των οικονομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του θεατρικού σχήματος συνεπάγεται ακύρωση της επιχορήγησης.

7. Έγκαιρες και  ειδικά αιτιολογημένες αλλαγές  στην πρόταση  βάσει της οποίας  εγκρίθηκε η επιχορήγηση και  εντός του εγκεκριμένου οικονομικού  πλαισίου μπορούν να γίνουν  δεκτές  με τη σύμφωνη γνώμη  της Επιτροπής. 

8. Οι παραπάνω  υποχρεώσεις καθορίζονται από  σύμβαση μεταξύ του επιχορηγούμενου  φορέα και του ΥΠΠΟΑ.

9. Οι απασχολούμενοι πρέπει να είναι ως επί το πλείστον επαγγελματίες.

10. Τα θεατρικά σχήματα που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.

11. Οι επιχορηγούμενες παραγωγές οφείλουν να είναι διαθέσιμες για την πιθανή παρουσίασή τους σε εκδήλωση για την προώθησή τους στο εξωτερικό σε ημερομηνία και χώρο που θα υποδείξει το ΥΠΠΟΑ.

12. Τα θεατρικά σχήματα υποχρεούνται να προσκομίζουν πριν  την καταβολή της επιχορήγησης αντίγραφα συμβάσεων των ηθοποιών και μισθωτήρια συμβόλαια (εάν προβλέπεται μίσθωση θεάτρου στην πρόταση). Η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την ακύρωση της επιχορήγησης.

      Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 1. Τα θεατρικά σχήματα υποβάλλουν στο Υπουργείο πρόταση σύμφωνα με το αναρτημένο υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.

2. Η πρόταση αφορά στην επιχορήγηση μιας θεατρικής παραγωγής ανά σχήμα.

3. Θεατρικό σχήμα που περιλαμβάνει στην πρότασή του παράσταση που θα υλοποιηθεί σε συμπαραγωγή με άλλο θεατρικό σχήμα ή με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. οφείλει να το δηλώσει ρητά στην πρότασή του και να προσκομίσει συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη. Η μη δήλωση συνεπάγεται έκπτωση από το δικαίωμα της επιχορήγησης.

Ως συμπαραγωγή θεατρικών σχημάτων νοείται η από κοινού ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων της παράστασης και η αναλογική κατανομή των εσόδων.

4. Οι επιχορηγήσεις  αφορούν σε παραστάσεις της  χειμερινής περιόδου 2017-18, η οποία  ολοκληρώνεται το αργότερο στο  τέλος  Ιουνίου 2018.

5. Στην πρόταση επιχορήγησης πρέπει να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και  λοιπούς οργανισμούς ή ιδιωτικές χορηγίες. Ο όρος αυτός αφορά στις δεδομένες και πιθανές χρηματοδοτήσεις της περιόδου για την οποία ζητείται η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1.     Καλλιτεχνικά κριτήρια

Το ευρύτερο σκεπτικό, το καλλιτεχνικό όραμα, το δραματουργικό ενδιαφέρον.

Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής.

Ο ολοκληρωμένος και εφικτός χρονικός προγραμματισμός.

Η πρωτοποριακή και ερευνητική δουλειά στο χώρο του θεάτρου, η συστηματική ενασχόληση με πειραματικές αλλά και ιδιότυπες μορφές θεατρικής τέχνης για τον εμπλουτισμό του θεάτρου με νέους τρόπους ερμηνείας και ανάπτυξης νέων εκφραστικών μέσων.

Η δυνατότητα της πρότασης να προωθήσει και να ενισχύσει τον διάλογο, τον προβληματισμό και την επικοινωνία ανάμεσα σε καλλιτέχνες, αλλά και ανάμεσα στο θέατρο και το κοινό.

Συνεκτιμώνται:

Η συσπείρωση νέων και καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Η ανταπόκριση του κοινού στη μέχρι τώρα δραστηριότητα του σχήματος.

Η εν γένει παρουσία και καλλιτεχνική δραστηριότητα του θεατρικού σχήματος ως συνόλου καθώς και η παρουσία των επιμέρους συντελεστών που το συγκροτούν στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας αλλά και η συμμετοχή του σχήματος σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παρουσίαση, προβολή και προώθηση του νεοελληνικού θεατρικού έργου δοκίμων και νέων Ελλήνων συγγραφέων. 

Η πραγματοποίηση παραστάσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ειδικότερα σε παραμεθόριες και άγονες περιοχές και σε νησιωτικά συμπλέγματα.

2.     Θέσεις εργασίας

 Η προσφορά θέσεων εργασίας τόσο σε επαγγελματίες ηθοποιούς όσο και σε

άλλους συντελεστές.

 3.     Ενθάρρυνση συνεργασιών

 Η συνεργασία με άλλους φορείς της Ελλάδας

Η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού

Η οικονομική συμβολή αυτών των φορέων στην υλοποίηση της παραγωγής.

4. Κοινωνική  προσφορά

Η πραγματοποίηση παράλληλων δράσεων κοινωνικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε κοινωνικές ομάδες ή/και αξιοποιούν το δημόσιο χώρο.

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις για επιχορήγηση θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017.

Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά στην διεύθυνση……………… μαζί με πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται και εγγράφως στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής (Ρεθύμνου 1, 106 82).

Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.

Ο έλεγχος της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και της πληρότητας  των δικαιολογητικών γίνεται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού της  Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη συμπλήρωσή του.  Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση αποκλείεται από το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πρόταση σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο υπόδειγμα της Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. Συγκεκριμένα θα παρουσιάζονται το έργο που θα ανεβεί, η σύνθεση του θιάσου και οι λοιποί συνεργάτες, όπως σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, μουσικοί, χορογράφοι, φωτιστές, τεχνικό προσωπικό κ.τ.λ., καθώς επίσης και οικονομικά στοιχεία, όπως ο προϋπολογισμός του έργου ξεχωριστά με ανάλυση των εσόδων και εξόδων (μισθοί, αμοιβή συνεργατών, ΙΚΑ, ενοίκια κ.τ.λ.).

2. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του σχήματος ότι οι ηθοποιοί είναι επαγγελματίες.

3. Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του σχήματος για τυχόν άλλες χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές.

4. Προγράμματα παραστάσεων, βιογραφικά συντελεστών, κριτικές  σε ψηφιακή μορφή και οπτικό  ψηφιακό υλικό του σχήματος  εφόσον υπάρχει.