Θέατρο

Οικονομικός διευθυντής σε Εθνικό, ΚΘΒΕ και Λυρική

Θέση οικονομικού διευθυντή στο Εθνικό, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και την Λυρική θεσμοθετείται με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Σκοπός της τροποποίησης είναι η εύρυθμη και διαφανής λειτουργία των κρατικών Θεάτρων και της Ε.Λ.Σ. και η βελτίωση της διαχείρισης των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, εντός του ψηφισθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμού.

Η πρόσληψη του διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Για την πρόσληψη απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Αλλιώς η πρόσληψη γίνεται μετά από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με δεύτερη τροπολογία, δίνεται παράταση στις άδειες λειτουργίας θεάτρων προκειμένου να προσαρμοστούν στα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας που οφείλουν να εγκαταστήσουν. Συγκεκριμένα:

1. Θέατρα ή άλλοι χώροι παραστάσεων που λειτουργούσαν νομίμως κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) επιτρέπεται, εφ’ όσον τηρούν τους όρους της αδείας που διέθεταν κατά την ημερομηνία αυτή, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.

2. Θέατρα ή άλλοι χώροι παραστάσεων που δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, βρίσκονται σε διατηρητέα κτίρια στο ιστορικό κέντρο των πόλεων και έχουν εγκεκριμένες μελέτες από την πυροσβεστική υπηρεσία, επιτρέπεται να λειτουργήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016

3. Θέατρα και χώροι παραστάσεων της προηγούμενης παραγράφου που δεν διαθέτουν ακόμα πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, λειτουργούν νομίμως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει τη σχετική μελέτη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία και εκκρεμεί η εξέτασή της, και ότι συμμορφώθηκαν προς τη μελέτη αυτή.